วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักพิมพ์ประสานมิตรอยากเห็นเด็กไทยคิดเป็น โดย

“ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการคิด
ของเด็กและเยาวชนสู่การแข่งขันระดับสากล”

พันธกิจ

บริษัทสำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524
ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการผลิตหนังสือและสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษา
เด็กและเยาวชนไทยอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพเด็กและยาวชนสู่การแข่งขันระดับสากล

  1. ผลิตหนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพการคิดอย่างสร้างสรรค์
  2. พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
  3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป