ประวัติของ สนพ.ประสานมิตร

สำนักพิมพ์ประสานมิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งใจจะช่วยเหลือนักเรียนในการ เตรียมสอบระดับชั้นต่างๆ ทั้งระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมกันสร้างคู่มือประกอบการเรียน แบบฝึกหัดและคู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ทั้งระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษามหาวิทยาลัย และคู่มือสอบเทียบวุฒิทางการศึกษา หนังสือต่างๆได้รับความนิยมจนเป็นที่รู้จักของนักเรียน ครู-อาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดี

ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2521 และ 2524 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างหลักสูตรและแนวคิดทางการศึกษา จากหลักสูตรเดิมมากสำนักพิมพ์ประสานมิตรจึงได้ผลิตหนังสือแบบฝึกหัดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกมาครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมทั้งพัฒนาคู่มือเตรียมสอบต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ปีพุทธศักราช 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์ประสานมิตรจึงได้ผลิตหนังสือเรียนตามหลักสูตรฉบับใหม่ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ในโรงเรียนต่างๆ ได้ นับเป็นความก้าวหน้าของสำนักพิมพ์ประสานมิตรอีกขั้นหนึ่ง และในช่วงเดียวกันนี้ได้เริ่มผลิตหนังสือระดับอาชีวศึกษาและอนุบาลขึ้นใหม่ทุกระดับชั้น สำนักพิมพ์ประสานมิตรจึงมีผลงานหนังสือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา พร้อมทั้งหนังสือศึกษาค้นคว้า หนังสืออ้างอิง หนังสือส่งเสริมการอ่านและอื่นๆ อีกมาก

ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ และล่าสุดแจกแทบเล็ตให้นักเรียนเป็นรายบุคคล สำนักพิมพ์ประสานมิตรจึงได้ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และสื่ออิเลคทรอนิกส์อีกหลายประเภทได้แก่ ซีดี ซีดีรอม วีดีโอซีดี e-Book มากขึ้น ถึงเวลานี้ สำนักพิมพ์ประสานมิตรเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการและสื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาต่างๆได้อย่างครบวงจร