ตราสัญลักษณ์

Old Logo
จาก LOGO เดิม สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญNew Logo
 
 

LOGO ใหม่

สัญลักษณ์ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัท
ในความตั้งใจจริงที่จะร่วมพัฒนาให้เด็กไทยคิดอย่างหลากหลาย คิดกว้างคิดลึก และคิดไกล อย่างมีทักษะกระบวนการ จนกระทั่งเป็นเด็กที่คิดเป็นผ่านสื่อการศึกษาทุกประเภทที่ทางบริษัทสร้างสรรค์ขี้น