กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ม.4-6


คู่มือครู วิชาการดำรงชีวิตและครอบครัว
• File word คู่มือครู วิชาการดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาการดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6


คู่มือครู วิชาออกแบบและเทคโนโลยี
• File word คู่มือครู วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6
• PDF คู่มือครู วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6


คู่มือครู วิชาการอาชีพ
• File word คู่มือครู วิชาการอาชีพ ม.4-6
• PDF คู่มือครู วิชาการอาชีพ ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาการอาชีพ ม.4-6
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาการอาชีพ ม.4-6


คู่มือครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• File word คู่มือครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6
• PDF คู่มือครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6