กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6


คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์
• File word คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
• PDF คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
• PDF แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ป.4

   แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

   แบบทดสอบท้ายหน่วย
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาประวัติศาสตร์ ป.4


คู่มือครู วิชาสังคมศึกษา

คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา
• File word คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา ป.4