กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6


คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์
• File word คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
• PDF คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
• PDF แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาประวัติศาสตร์ ป.3


คู่มือครู วิชาสังคมศึกษา

คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา
• File word คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา ป.3