กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ม.4-6


คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์
• File word คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ม.4-6
• PDF คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ม.4-6


คู่มือครู วิชาภูมิศาสตร์
• File word คู่มือครู วิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6
• PDF คู่มือครู วิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6
• PDF แบบทดสอบ วิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6


คู่มือครู วิชาเศรษฐศาสตร์
• PDF แบบทดสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.4-6


คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมือง
• PDF แบบทดสอบ วิชาหน้าที่พลเมือง ม.4-6


คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา
   ม.4 เล่ม 1

  ม.4 เล่ม 2
  ม.5
  ม.6