กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ม.1 ม.2 ม.3


คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์
• File word คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
• PDF คู่มือครู วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
• PDF แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
• ใบงานกิจกรรมท้ายเรื่อง วิชาประวัติศาสตร์ ม.1


คู่มือครู วิชาสังคมศึกษา

คู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา