- กรอบความคิดของหนังสือ
- แผนการจัดการเรียนรู้ (แก้ไขได้)
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
- เนื้อหาจากหนังสือเรียน
- กิจกรรม BWD เสริมการเรียนรู้
- เฉลยกิจกรรม (แก้ไขได้)
- ใบงานกิจกรรมเพิ่มเติม (แก้ไขได้)
- แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย (แก้ไขได้)


คู่มือครู
กลุ่มสาระ
ศิลปะ


คู่มือครู
กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา


คู่มือครู
กลุ่มสาระ
สุขศึกษา


คู่มือครู
กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ